سخنرانی دکتر آشنا در همایش “صلح وثبات در غرب آسیا، یک منطقه، یک سرنوشت”