برگزاری سومین کنفرانس امنیتی تهران به تعویق افتاد

بنیاد همکاری های امنیت بین المللی تهران طی اطلاعیه ای، از تعویق زمان برگزاری سومین کنفرانس امنیتی تهران که مقرر بود در تاریخ های ۲۳ و ۲۴ دی ماه ۱۳۹۷ برگزار شود، خبر داد.

متن این اطلاعیه بدین شرح است:

نظر به برخی مسائل و دلایل فنی و در راستای تلاش برای ارتقاء محتوایی و بهبود سطح برگزاری سومین کنفرانس امنیتی تهران، برگزاری این کنفرانس که مقرر بود در تاریخ های ۲۳ و ۲۴ دیماه ۱۳۹۷ برگزار شود، به تعویق افتاده است.

بنیاد همکاری های امنیت بین المللی تهران